Учредителна Декларация

Приемането на нови членове в партията се извършва в
тяхно присъствие от събранието на партийната организация, въз основа на
саморъчно попълнени и подписани заявление – декларация за индивидуално
членство и анкетна карта по образец приет и утвърден от Националния
изпълнителен комитет /НИК/’ при съобразяване със Закона за политическите
партии. Декларация За Членство.pdf

Кой Може да Членува

Чл. 18. (1). НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
може да членува всеки навършил 18 години, дееспособен гражданин на
Република България, който приема нейната Програма, спазва Устава и не
членува в друга партия.
(2). Членството в партията е лично и е израз на личиа воля на
личността и желание, не създава предимство пред другите граждани и е
израз на доброволно съгласие за спазване на всички решения на органите на
партията.
(3). Не могат да членуват в партията лица, за които със специален
закон е забранено членство в политическа партия.
(4). Не могат да членуват в партията лицата, които преди 01.01.1990г.
са били щатни или нещатни служители или сътрудници на бившата
Държавна сигурност
(5). Не могат да членуват в партията лица, които са осъждани за
престъпления против Републиката, по смисъла на Наказателния кодекс,
дори ако са реабилитирани.

Права и Задължения на Членовете

Чл.22. Всеки член на НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО
ИСТИНАТА има право:
(1). Да участва в разработването и осъществяването на политиката и
решенията на НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
(2). Да избира и да бъде избиран в органите на партията
(3). Да избира кандидатите на НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И
САМО ИСТИНАТА в централната и местна власт
(4). Да бъде избиран като кандидат
местна власт;
в органите на централната и
(5). Да иска и да получава информация от всички национални,
териториални и контролни партийни органи;
(6).Да отправя критики, предложения и въпроси до всички партийни
органи.
(7). Не могат да бъдат издигани за кандидати на партията в органите
на централната и местната власт, както и за членове на Европейския
парламент от Република България, лица, които са били щатни или нещатни
служители или сътрудници на Шесто управление на бившата Държавна
сигурност. Лица, които са били щатни или нещатни служители или
сътрудници на останалите управления на Държавна сигурност не могат да
бъдат издигани за кандидати на партията в органите на централната и
местната власт, както и за членове на Европейския парламент от Република
България
Чл.23. Всеки член на партията има следните задължения:
(1). Да работи за осъществяване на програмата на партията и нейните
цели и задачи, като спазва Устава и изпълнява решенията;
(2).Да участва в дейносп а на партията и в избирателните кампании;
(3). Да има колегиално отношение към останалите членове на
партията и към нейните органи;
(4). Да допринася е поведението си в обществото за укрепване на
авторитета и престижа на ВСЕКИ гражданин на Република България .

Прекратяване на Членството

Чл.20. Членството в НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО
ИСТИНАТА се прекратява поради напускане, изключване или смърт.
Чл.21. (1). Всеки член на партията може да я напусне, като уведоми за
това партийната си организация с писмено заявление или с устно изявление
на нейно събрание и върне членската си книжка. Усткото изявление се
записва задължително в Протокола от събранието, на което е направено.